ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ

ਟੇਬਲ: ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ
ਨਾਮ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਫਤਰੀ ਪਤਾ
ਦਫਤਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਆਈਏਐਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ dsswcd[at]rediffmail[dot]com 0172-2602726 --- ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ, ਐਸਸੀਓ: 102-103, ਪਿਕਾਡਲੀ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੈਕਟਰ 34 ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 27 ਜੁਲਾਈ 2018, 6:12 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ