ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ

ਟੇਬਲ: ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ
ਨਾਮ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਫਤਰੀ ਪਤਾ
ਦਫਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ --- 0172-2740912 --- 99149-00007 37/6, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1, ਸੈਕਟਰ 1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 27 ਜੁਲਾਈ 2018, 6:08 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ