ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ

ਟੇਬਲ: ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ
ਨਾਮ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਫਤਰੀ ਪਤਾ
ਦਫਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ --- 0172-2746289 0172-2555294 --- ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1, ਸੈਕਟਰ 1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 11 ਜੁਲਾਈ 2018, 8:15 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ