ਸਕੱਤਰੇਤ

ਟੇਬਲ: ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ
ਨਾਮ ਈ-ਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਫਤਰੀ ਪਤਾ
ਦਫਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਏਐਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ acsss[at]punjab[dot]gov[dot]in 0172-2741237 0172-2724466 --- 3/25, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-I, ਸੈਕਟਰ 1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 27 ਜੁਲਾਈ 2018, 6:52 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ