ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਇੱਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। 300/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਛੋਟ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ/ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀ.ਐਲ.ਓ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ / ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ / ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

 

ਸੂਚਨਾ: ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 15 ਮਾਰਚ 2018, 7:20 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ