ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚਾਈਲਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ (ਆਈ ਸੀ ਪੀ ਐਸ) ਲਈ ਵੇਰਵੇ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ 18 ਸਾਲ ਤੋੱ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਚਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)

(ਸਾਈਜ਼: 393 ਕੇਬੀ) ਅਪਲੋਡ: 20-ਫ਼ਰਵਰੀ-2017

ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)

(ਸਾਈਜ਼: 297 ਕੇਬੀ) ਅਪਲੋਡ: 20-ਫ਼ਰਵਰੀ-2017

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)

(ਸਾਈਜ਼: 291 ਕੇਬੀ) ਅਪਲੋਡ: 20-ਫ਼ਰਵਰੀ-2017

ਉਪਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)

(ਸਾਈਜ਼: 292 ਕੇਬੀ) ਅਪਲੋਡ: 20-ਫ਼ਰਵਰੀ-2017

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)

(ਸਾਈਜ਼: 113 ਕੇਬੀ) ਅਪਲੋਡ: 20-ਫ਼ਰਵਰੀ-2017


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 11 ਜੂਨ 2018, 4:29 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ