ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2005

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ| ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ:

ਟੇਬਲ: ਆਰਟੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਵੇਰਵਾ
ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ
ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਈਓ) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡੀ.ਡੀ.
ਸਹਾਇਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਪਰਡੰਟ (ਗਰੇਡ 1)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ)
ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਈਓ) ਡੀਐਸਐਸਓ
ਸਹਾਇਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਸੁਪਰਡੰਟ, ਡੀਐਸਐਸਓ ਦਫ਼ਤਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ (ਡਬਲਯੂਸੀਡੀ ਵਿੰਗ)
ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਈਓ) ਡੀਪੀਓ
ਸਹਾਇਕ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ਸੁਪਰਡੰਟ, ਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ

ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 08 ਜੂਨ 2018, 8:13 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ