ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਟੈਕਸਟ, ਗਰਾਫਿਕਸ, ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੈਬ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਆਨ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ / ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰਾਂ / ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ / ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ / ਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ' ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੈਬਮਾਸਟਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਆਈ.ਟੀ.),
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ
ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ,
ਪੰਜਾਬ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: 0172-2608746, 2602726
ਈ - ਮੇਲ: noit[dot]sswcd[at]yahoo[dot]com


ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 22 ਜੂਨ 2017, 9:49 am

© 2017 ਸ.ਸੁ.ਵਿ., ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਿਤੀ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸ.ਸੁ.ਵਿ.

ਵਿਉਂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰਕਰਤਾ: 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹਾਲੀ